left_col_top.jpg, 730B

realizácia nových a rekonštrukcia starších pozberových liniek

výstavba pozberovej linky na spracovanie a skladovanie produktov rastlinnej výroby

1/ návrh riešenia a projektové spracovanie
- kompletný projekt stavebnej časti pozberovej linky
- projekty statiky osadenia základov
- celkový technologický projekt pozberovej linky
- projekt elektroinštalácie, ktorý rieši vzájomné väzby medzi technologickými zariadeniami

- projekt plynoinštalácie
- projekt požiarnej ochrany

2/ dodávka a montáž susičiek
- doprava
- kompletná dodávka a montáž sušičky
- kompletná montáž horáka a jeho zabezpečovacej rady

3/ dodávka a montáž predčističky a čističky
- doprava
- kompletná dodávka a montáž predčističky a čističky s príslušenstvom
- kompletná dodávka a montáž oceľovej konštrukcie
- kompletná dodávka a montáž cyklónov s príslušenstvom

4/ dodávka a montáž obilných síl
- doprava
- kompletná dodávka a montáž oceľových síl
- kompletná dodávka a montáž merania teploty v silách, aktívneho vetrania s mobilnými ventilátormi 5/ dodávka a montáž korčekových a reťazových dopravníkov
- doprava
- kompletná dodávka a montáž dopravníkov s príslušenstvom

6/ dodávka a montáž expedičných zásobníkov
- doprava
- kompletná dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na osadenie expedičného zásobníka
- kompletná dodávka a montáž expedičného zásobníka s príslušenstvom

7/ dodávka a montáž automatiky riadenia kontroly prevádzky
- doprava
- kompletná dodávka rozvádzača technológie s kompenzačným poľom
- kompletná motorická a sveteľná inštalácia

8/ kompletná dokumentácia na kolaudačné konanie
- zabezpečenie prvej úradnej skúšky plynového zariadenia
- skutočné prevedenie motorickej a svetelnej inštalácie
- revízne správy plynoinštalácie, elektroinštalácie a bleskozvodov s osvedčením
- doklady zhody pre nainštalované technologické zariadenia a ich komponenty
- doklady o splnení požiadaviek bezpečnosti technického zariadenia vydaných TISR
- posúdenie technológie vypracované špecialistom požiarnej ochrany

9/ zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky
10/ zásobovanie náhradnými dielmi
11/ servisnú činnosť (záručný a pozáručný servis)
12/ výhodné platobné podmienky

bgr_left.gif, 4,0kB